Oficina Concellos

A AETG pon á disposición dos concellos galegos un servizo de asesoramento sobre normativa e solucións técnicas para o despregamento de infraestruturas de telecomunicación.

sociedade da información

Atención telefónica a concellos no teléfono 981913576

Consultas a través do correo electrónico oficinaconcellos@aetg.gal

Grazas ao acordo renovado anualmente coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica da Xunta de Galicia, a AETG pon á disposición dos concellos galegos un servizo de asesoramento sobre normativa e solucións técnicas para o despregue de infraestruturas de telecomunicación. Este servizo atende diariamente consultas das entidades locais vía telefónica ou a

través do correo específico, habilitado para dar resposta á demanda en materia de telecomunicacións á administración local.

Ademais da atención individualizada, a Oficina Concellos da AETG, realiza actividades encamiñadas á divulgación de contidos relevantes para a administración local en materia de telecomunicacións. Marco

legal, normativas, lexislación, casos prácticos, talleres de resolución de dúbidas e actualización de contidos.

Todos os contidos xerados están a disposición dos técnicos da Administración local, enxeñeiros de telecomunicación e profesionais interesados na materia.


Documentación elaborada pola Oficina Concellos

Xornadas de divulgación

Fogar Dixital

Outras guías de interese


Plans e proxectos sectoriais de Telecomunicacións. Ordenación do territorio de Galicia


Enlaces de interese


Axudas

  • AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL. RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2023 por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de creación, mejora y ampliación de servicios básicos locales en aldeas modelo, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan estratégico de la política agrícola común 2023-2027 en Galicia, y se anuncia la convocatoria para el año 2024, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedimiento MR711D). DOG 21 de febreiro de 2024


Normativa

O marco legal referente ao despregue de servizos e infraestruturas de telecomunicacións está a sufrir numerosas modificacións ao longo dos últimos anos. Estes cambios afectan a actividades importantes sobre as que exercen as súas competencias as Administracións locais, principalmente aquelas asociadas á planificación territorial ou urbanística do municipio. A Lei Xeral de Telecomunicacións 11/2022, de 28 de xuño, outorga carácter de infraestruturas básicas ás redes públicas de comunicacións electrónicas, constituíndo como obra de interese xeral, a súa instalación e despregue. Ademais dispón que os instrumentos de planificación urbanística deberán recoller as disposicións necesarias para impulsar ou facilitar o despregue de infraestruturas de redes de comunicacións electrónicas no seu ámbito territorial.

Normativa de Telecomunicacións

- Estatal

- Autonómica

- Sectorial

--Sobre emisións radioeléctricas
--Sobre infraestruturas de telecomunicacións nos edificios
--Sobre Televisión Dixital Terrestre
--Sobre o solo
--Sobre contaminación acústica

Enlaces varios